Seleksjes sneon 3-10

Weppers freedtemiddei 2-10
1 oktober 2009
Ut- en ferslaggen 3-10
1 oktober 2009

Oeverzwaluwen 1 – SDS 1
12.45 fuort
14.30 fuotbalje

Skelte, Ewout, Feiko, Feite, Erik, Jacob “Kah”, Hendrik, Tsjipke, Tsjalling, Dirk Yde, Harm, Redmar, Jaap en Jacob von Wieren.


SDS 2 – BCV 2
13.30 der wêze
14.30 fuotbalje
Marten, Anne, Freek, Wichard, Dennis, Jildert, Jan Simon,  Sietse, Syb, Mark, Arjan, Robert, Jeroen, Ronny

SDS 3 – Bolswardia 2
15.15 der wêze
16.15 fuotbalje

Bauke, Harm Jan, Eeltje, Hjalmar, Willem, Remco B, Geert, Dirk, Jentsje,  Pieter, Stefan, Jan, Ralph, Sybren

SDS 4 – Makkum 4
12.30 der wêze
13.10 fuotbalje
Remco P, Bote, Gerlof, Jelte, Erwin, Rudy, Hendrik, Pieter, Bas, Jeroen L, Coen, Frans Pieter, Pieter L., Bertus

SDS 5 – hat wer frij

Scharnegoutum 4 – SDS 6
13.45 fuort
14.30 net fuotbalje
Ids de B, Steffen, Gert Jan, Sytse, Boudewijn, Johnny, Thomas, Jan, Bauke J, Martijn, Doede, Bram, Peter

SDS Da 1 – VVI Da 1
10:20 der wêze
11:20 fuotbalje
Amarins, Anke, Anna Marijke, Anna Wil, Chrissi, Geertje, Joutsen, Margriet, Marieke, Nynke, Sjoukje, Susan, Wiepkje en Wilma