Seleksjes sneon 28-11

SDS League: Balletje, Balletje pakt wykpriis!
25 november 2015
Weppers freed 27-11
26 november 2015

Oudehaske 1 -SDS 1
12.30: der wêze
14.30: fuotbalje
Feiko, Grietzen, Bauke, Jacob, Teun,  Wiebe, Hendrik, Tjipke, Jelmer, Dirk Yde, Sjoerd de V, Elger, Pieter S
Flagger: Enne J Bruinsma

Leovardia 2 – SDS 2
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje

Jort, Sjoerd v B, Hendrik E, Gerrit, Wietse, Feite, Pieter, Stefan, Jurjen L, Sjoerd R, Bote, Tjeerd, Ralph, Jesse, Willem
Flagger: Klaas de Haan
Riders: Boudewijn, Feite, Stefan, Sjoerd R

SDS 3 – Zeerobben 4
13.45 der wêze
14.30 fuotbalje

Ids, Wichard, Harm A, Tjeerd, Gert Jan, Auke, Jan Simon, Henk, Johan, Hans, Robert, Ype, Pieter Lieuwe, Klaas, Ronny

Ouwesyl 2  – SDS 4 
13.00 der wêze
14.30 fuotbalje
Broer Jacob, Arjan, Rick, Gert Jan, Sytse, Igor, Thomas, Ruun, Eeltje, Jort, Wouter Jan, Gerrit