Seleksjes sneon 27-8

Weppers freed 26-8
25 augustus 2011
Weppers snein 28-8
27 augustus 2011

Hjir de seleksjes fan sneon:

Wykels Hallum 1 – SDS 1
Fertrekke: 12.30
Fuotbalje: 14.30
Ewout, Kristian, Erik, Jildert, Wytze, Tsjipke, Johan, Arjan, Jelmer, Henk, Harm, Jaap, Syb en Elger.
Stoffel flagget.

Oeverzwaluwen 3 – SDS 4
Fertrekke: 12.30
Fuotbalje: 14.30
Ayanle, Feite, Harm-Jan, Robert S., Stefan von K., Sjoerd R., Jan Stenekes, Douwe, Jelte, Erwin, Arjan Hallema, Thomas en Doede S.

Workum DA1 -SDS DA1
Fertrekke: ……….
Fuotbalje: 14.30
……………………

Toernoai op Skylge foar SDS 5
Freed om 19.00 by it kafee yn Easterein:
1. Robert,
2. Jan Simon
3. Christian
4. Marco
Sneon om 8.45 by it kafee yn Easterein en Wommels:
5. Aant
6. Anco
7. Pieter K.
8. Sytse H.
9. Bram ?
10. Eeltsje ?
11. Gert-Jan ?
12. Harm Auke ?
Op Skylge:
13. Samme en syn maten
Sels foar ferfier soargje en in sliepsek meinimme.
Foar oare saken (oan meldingen) kinne jim kontakt opnimme mei Marco 06-45221590