Seleksjes sneon 27-2

Weppers tongersdei 25-2
24 februari 2016
SDS League: 2 wykpriiswinners!
26 februari 2016

SDS 1 – Mulier 1
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje
Feiko, Grietzen, Bauke, Erik, Jacob, Teun,  Wiebe,  Tjipke, Jelmer, Dirk Yde, Jaap, Sjoerd de V, Jort,  Habtamu,
Flagger: Jan Bouke Bouma

Nijland 2 – SDS 2
11.15: der wêze
12.15: fuotbalje

Marten, Gerrit, Feite, Gerrit, Jentsje, Pieter, Jurjen L, Tjeerd, Ralph, Jesse, Watze Jacob, Pieter Sytsma 
Flagger: Klaas de Haan
Riders: Boudewijn, Pieter, Jentsje, Marten

Makkum 4 – SDS 3
13.30 der wêze
14.45 fuotbalje

Wichard, Harm A, Tjeerd, Gerlof Jan, Jan Simon, Henk, Johan, Harm, Ype, Pieter Lieuwe, Jeroen , Ronny
Flagger: Daan