Seleksjes sneon 26-3

Weppers freed 25-3
24 maart 2011
Utslaggen 26-3
24 maart 2011

vc Trynwâlden  1 – SDS 1
12.30 fuort
14.30 fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Grietzen, Kristian, Feite, Erik, Jacob-Klaas, Tsjipke, Arjan, Mark, Redmar, Jacob en Marten.
Ass.skiedsrjochter: Klaas Overal

Urk 4 – SDS 2
12.15 fuort
14.30 fuotbalje
Jildert, Wytze, Arjen L, Dirk Y, Bauke, Jelte P., Jan Simon,  Sietse, Syb, Anne, Jort, Robert, Elger, Harm Jan.

SDS 3 – sc Joure 3
11.25 der wêze
12.30 fuotbalje
Willem, Hendrik, Jentsje, Pieter, Sjoerd R, Bote, Gerlof V., Ralph, Remco B, Andrew Jeoren, Ronny en Thor.

SDS 4 – Sleat 3
15.45 der wêze
16.30 fuotbalje
Eeltje, Christiaan, Jelte, Lieuwe, Johan, Pieter, Bas, Gerlof Jan,  Doede K, Thor, Frans Pieter, Pieter, Willem V,

SDS 5 – Urk 10  – spilet net
IdsB, Bertus, Harm A, Tjeerd, Auke, Sipke, Christiaan, Ype, Jappie, Ids de B, Pytrik en Peter.

SDS 6 – AVC 4 – let op begjintiid dy is feroare
13.45 der wêze
14.30 fuotbalje

SDS-5 is afgelast slechts 7 spelers
SDS-6 speelt, slechts 6 spelers

Wij hebben de voltallige teams bij elkaar gevoegd en aangevuld met 1-B junior
Hierbij de combinatie van SDS 5/6:

Ids de Boer
Sytse Hibma
Pytrik Hiemstra
Johan Postma
Gert Jan Hessels
Jan Mulder
Harm Auke Dijkstra
Tjeerd Dijkstra
Jappie Wijnia
Bertus Bootsma
Lieuwe Meijer
Christian Hoekstra
Sipke Hiemstra
Jan Friso Bruinsma