Seleksjes sneon 26-10

SDS League: Jurjen Eringa pakt alles!
24 oktober 2013
Utslaggen 26-10
25 oktober 2013

Workum 1 – SDS 1
12.45 : der wêze
14.30 : fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Wietse, Dirk, Wytze, Tjipke, Jelmer, Mark, Marco, Dirk Yde, Harm, Jaap, Sjoerd
Ass. skiedsrjochter René Zijlstra

SDS 3 – Blauw Wit 3
12.30: der wêze
13.30: fuotbalje
Gerrit, Sytse, Hendrik, Anne, Jan, Jort, Tjeerd, Ids, Geert, Hendrik, Broer Jacob, Pytrik, Pieter, Eddy.
SDS 3 hat bartsjinst. 

Bolsward 3 – SDS 4
15.00: der wêze
16.15: fuotbalje
Ayanle, Jurjen, Klaas Bouke, Bram, Jelmer, Arjan, Doede K.,  Jan, Gert Jan R., Stefan, Willem V. en twa fan A2
Flagger: Jentsje Jorritsma

de Wâlde 3  – SDS 5
11.30: der wêze
12.45: fuotbalje

Bertus, Wichard, Harm Auke, Tjeerd, Gert Jan, Christiaan, Robert H, Jan Simon, Peter, Ype, Pieter Lieuwe, KLaas, Jappie, Ronny en Daan.

SDS A1 – SJO RVC A2
12.30: der wêze
13.30: fuotbalje

Bouke, Jelle, Ruurd, Jurjen, Wiebe, Pieter W, Teun, Pieter de V, Pieter S, Lourens, Allert, Foeke, Remon, Bote.