Seleksjes sneon 24-9

SDS League: FC Waaksens pakt de wykpriis!
22 september 2011
Ut- en ferslaggen 24-9
23 september 2011

Kommende sneon meie de folgjende spilers it fjild yn.

SDS 1 – VVI 1
13.00 oanwêzich
14.30: fuotbalje
Ewout, Ayanle, Feiko, Kristian, Erik, Jacob-Klaas, Jildert, Wytze, Tsjipke, Johan, Arjan, Harm, Jaap, Jacob, Elger
.
Flagger: Sjoerd van Beem

it Fean 58 – SDS 2
12.45: fuort
14.30: fuotbalje
Gerrit, Feite, Jan Simon, Dirk, Harm-Jan, Sietse, Arjen L, Syb, Anne, Jort, Robert, Willem, Jan en Jentsje.

SDS 3 – TOP 2
13.30: der wêze
14.30: fuotbalje
Eddy, Remco, Ids, Johan D, Geert, Hendrik E., Pieter, Stefan, Sjoerd R., Thor, Bote, Gerlof, Ralph en Sytse

SDS 4 – Jubbega 2
10.30: fuort
12.00: fuotbalje
Bram, Douwe, Jan B., Steffen, Broer Jacob, Arjan H., Gert- Jan, Pytrik, Doede K., Jan M., Eeltje, Wouter Jan, Doede S, Peter

AVC 3 – SDS 5
13.22: fuort
14.30: fuotbalje
Jelte, Erwin, Gerlof Jan, Lieuwe, Ids, Bertus, Harm-Auke, Rudy, Peter Sybesma, Pieter G., Hans, Willem V., Ronny, Wichard en Gert-Jan Hiemstra.