Seleksjes sneon 23-4

SDS-League: It komt goed mei de skiep!
21 april 2016
Weppers freed 22-4
21 april 2016

SDS 1 – sc Joure 1
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje
Bauke, Erik, Jacob, Teun, Wiebe, Hendrik, Tjipke, Jelmer, Dirk Yde, Jaap, Elger, Sjoerd, Pieter en Feite
Flagger: Jan Bouke Bouma

SDS 2   frij 

SDS 3 – Balk 4
13.45 der wêze
14.30 fuotbalje

Wichard, Harm A, Tjeerd, Gert Jan, Auke, Gerlof Jan, Jan Simon, Henk, Johan, Hans, Robert, Ype, Pieter Lieuwe, Klaas, Jeroen, Ronny
Flagger: Daan

sc Stiens 6  – SDS 4 
13.15 der wêze
14.30 fuotbalje
Broer Jacob, Arjan, Rick, Sytse, Igor, Ruun, Eeltje, Wouter Jan, Martijn, Doede en noch wat oanfullingen