Seleksjes sneon 23-10

SDS League: Klaas Dijkstra pakt kopposysje!
21 oktober 2010
Utslagen 23-10
22 oktober 2010

SDS 1 – Trynwâlden vc
13.30 der wêze
15.00 fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Erik, Jacob, Jildert, Hendrik,Tsjipke, Arjan, Mark, Harm, Redmer, Grietzen, Wytze, Jacob, Jaap

SDS 3 – Mulier 2
11.30 der wêze
12.30 fuotbalje
Elger, Sjoerd v B, Doede, Eeltje, Anne, Robert, Christiaan P, Geert, Hendrik, Jentsje, Pieter, Sjoerd R, Bote, Gerlof V,  Ralph

EBC 2  – SDS 4
13.15 fuort
14.30 fuotbalje
Harm J, Erwin, Lieuwe J, Rudy, Pieter, Bas, Gerlof Jan, Jeroen L, Pieter Lieuwe, Jeroen W,  Ronny W, Bram v B

SDS 5 – Oudega 2
13.30 fuort
14.30 fuotbalje
Ids, Bertus, Harm A, Anco, Auke, Sipke, Boudewijn, Lieuwe, Ype T, Folkert, Robert, Jan, Bauke Jan

It foel net mei
Twa alvetallen binne der frij sneon. Mar om de oare 4 alvetallen te besetten wie in hiele klus. In oersicht fan de redenen dy’t neamd waarden om net te baljen:
ljisk, kût, knibbel, lamminaat, faaie, egypte, frije sneon, blauwe kont, it leafst net, wurk, fiskje, klusse, nei Riermûne, blessearre.