Seleksjes sneon 20-11

Weppers freed 19-11
19 november 2010
Ut en ferslaggen 20-11
19 november 2010

Be Quick Dokkum 1 – SDS 1
12.00 der wêze
14.30 fuotbalje
Skelte, Feiko, Feite, Erik, Jacob, Tsjipke, Arjan, Mark, Harm, Redmer, Wytze, Jacob, Jaap, Kristian G

Leeuwarder Zwaluwen 2 – SDS 2
10.30 fuort
12.00 fuotbalje
Jildert, Hendrik, Grietzen, Arjen L, Jort, Elger,  Sjoerd, Jelte P, Dennis, Gerrit, Jan Simon, Syb, Robert, Sjoerd R

SDS 3 – NOK 2
13.30 der wêze
14.30 fuotbalje
Harm Jan, Eeltje, Willem, Geert, Hendrik, Jentsje, Pieter,  Bote, Ralph, Sybren, Andrew

Delfstrahuizen 4 -SDS 4
11.45 der wêze
14.30 fuotbalje
Thor, Doede, Christiaan P., Jelte, Lieuwe J, Pieter, Gerlof J, Jeroen L, Frans P., Pieter L. Willem V, Trienus

CVVO 6 – SDS 5
12.30 der wêze
13.45 fuotbalje
Ids, Bertus, Harm A, Auke, Sipke, Boudewijn, Lieuwe, Ype, Jappie, Robert H + 5 A-junioren

Zeerobben 5 -SDS 6
13.15 der wêze
14.30 fuotbalje
Ids, Steffen, Sytse, Pytrik, Igor, Thomas, Jan, Bauke Jan, Johan, Doede

SDS Da 1 – SDS Da2
11.45 der wêze
12.30 fuotbalje
SDS Da 2: Amarins, Antje, Chrissi, Geartsje, Hester, Hotske, Joutsen, Margriet, Sietske, Susan, Tineke en Tsjerkje.

Een de rest?
Hat lêst fan knibbel, ljisk, ankel of hamstring, fynt de útwedstriid te fier, leit laminaat, spilet swarte Pyt, is oan it wurk, sitte yn de hottub, sit yn in skuttersput of leit klinkers.