Seleksjes sneon 19-3

Weppers freed 18-3
18 maart 2011
Utslaggen sneon 19-3
18 maart 2011

SDS 1 – BCV 1 
13.00 der wêze
15.00 fuotbalje
Skelte, Feiko, Grietzen, Kristian, Feite, Erik, Jildert, Wytze, Arjan, Mark, Henk, Redmer, Jacob en Marten.

SDS 2 – it Fean 2
11.15 der wêze
12.30 fuotbalje
Arjen L, Dirk Y., Bauke, Jelte P, Hendrik de J., Sietse, Syb, Anne, Jort, Robert, Harm Jan, Gerlof V en Ralph.

Mulier 2 – SDS 3
13.05 fuort
14.30 fuotbalje
Elger, Willem, Geert, Hendrik E., Pieter, Sjoerd R, Jan, Bote,  Remco B, Jeroen & Ronny.

Woudsend 3 – SDS 4  giet net troch

NOK 4 – SDS 5
12.40 fuort
14.00 fuotbalje
Ids, Bertus, Harm A, Tjeerd, Auke, Sipke, Christiaan,  Jappie, Johan, Gerlof Jan en Erwin.

Mulier 4 – SDS 6
11.45 fuort
12.45 fuotbalje
Pieter G, Willem V, Ids, Steffen, Gert Jan, Sytse, Pytrik, Bauke J., Doede, Bram S , Peter en Douwe .

SDS Da2 – Arum Da 1
13.45 der wêze
14.30 fuotbalje
Amarins, Antje, Hester, Tineke, Geartsje, BW, Joutsen, Margriet, Susan, Sietske, Nynke, Geartsje, Chrissie, Sanne Rixt, Anna Marijke en Sascha(als ze een spelerspas heeft).

Wa binne der net:
Jaap (dy ferrekte krúsbannen)
Harm (âlderdomsferskynselen)
Jacob-Klaas (skorst fansels)
Tsjipke (mei heit Klaas nei Sunderland – Liverpool)
Ewout(?)
Jelmer (nimt rêst y.f.m. blessure)
Andries (?)
Sjoerd (“spare-ribs”)
Gerrit (sjoch Sjoerd)
Dennis (poatynfeksje)
Eeltsje (moat keihurd wurkje)
Jarco (?)
Jentsje (?)
Stefan (auto’s reparere)
Sybren (?)
Trienus (houten poat)
Aant (tas yn wylgen hong)
Ype T (yn syn rol krûpe)
Ype B (gasten ûntfange bij muzykmaraton yn Lollum)
Klaas K (Tegeltsje hjir …stientsje dêr)
Klaas V ( in kwastke hjir ….in strykje dêr)
Anco ( op blessurebesite bij Boudewijn)
Jacob (idem bij Anco)
Boudewijn (idem bij Jacob)

en noch in hiele bult………….