Evenementen in december 2022

Wepperkes -freed-
28 september 2006
Útslagen 30 septimber
30 september 2006

Wy hawwe wer alle seleksjes trochkrigen foar moarn. Fansels kinne jim ek sjen wa’t der net binne en wêrom. Hawwe jim wat te melden of kommintaar ergens op, mail dan nei info@vv-sds.nl.

SDS 1:
Jaap, Feite, Floris, Jacob- en Tsjipke-Klaas, Kees, Tsjeard, Mark en Henk, Dirk-Yde, Robert S., Geert, Anne en Tsjalling.

SDS 2:
Sybren, Robert H., Jan-Simon, Gerrit T., Marten, Ruurd, Harm, Skelte, Bote, Jehannes, Sjoerd, Pytrik, Dennis en Pieter.

SDS 3:
Remco Bervoets, Jelte, Wichard, Jentsje, Albert-Jan, Jeroen W., Jappie, Jan S., Auke, Syb, Dirk, Gerlof, Wouter en Pieter K.

SDS 5:
Jaap B., Ids, Bertus, Ype B., Tsjeard, Sipke, Piet, Durk O., Roel, Ype T., Klaas Dak, Jelle en Stoffel.

SDS 6:
Jehannes, Trienus, Lieuwe, Tiemen, Willem V., Pieter G., Rudy, Ivo, Gerlof-Jan, Hampie, Erwin en Coen.

SDS A1(spilet topper út tsjin Gorredijk A1):
Korné, Sybren, Bauke, Douwe, Ids, Eeltje, Andrew, Jildert, Jelmer, Feiko, Vitor, Steffen, Sytse, Paul en Ralph.

SDS B1(spilet út op Urk tsjin Urk B2):
Eltsenien is der. Allinne dizzen binne der net:
Doede – seare ljisk
Peter – seare pols
Ludze – seare ankel

Wa binne der net en wêrom:
SDS 4 (docht net mear mei)
Erik (skop hân)
Hendrik (fakken fulle by de Jumbo)
Jeroen B.(lêst mei de knibbel)
Remco B.(lêst fan ‘e …….(sels yn te fullen)
Willem (lêst fan ‘e ljisk)
Wesley (oertraint)
Stefan
Arjan P. (yngroeide teannagel)
Arjan van P. (lêst fan ‘e knibbel)
Jos (te bekeuren)
Frank (te jarjen)
Sjoerd van B. (hat in seare earm)
Aant (in wykein derop út)
Gerrit H. (te gitaren)
Christian (syn hús oan ’t bouen)
Jacob (efterbleaun yn Skearnegoutum)
Hjalmar (hat gjin ferfier)
Rinse (de stêd yn)
Harm A.(te ferfjen)
Folkert Rients (geen idee)
Jacob-Sjirk (te trekkerriden)
Bas v/d W. (te winkeljen mei de frou)
Pieter-Lieuwe (moat kuile)
Redmer (enkelblessure)
Thomas (kûtblessure)

Wy misse fêst mear want der binne sa ’n 100 senioareleden. Witte jim wêr ’t sy op sneon úthingje? Mail it nei
info@vv-sds.nl!!