Seleksjes sneon 17-9

Weppers freed 16-9
15 september 2011
Ut- en ferslaggen 17-9
15 september 2011

Kommende sneon meie de folgjende spilers it fjild yn.

Heerenveense Boys 1 – SDS 1 
12.30 oanwêzich
14.30: fuotbalje
Ewout, Feiko, Erik, Jacob-Klaas, Wytze, Tsjipke, Henk, Johan, Jelmer, Dirk Y, Harm, Jaap, Jacob, Elger
.
Flagger: Sjoerd van Beem

SDS 2 – Knickerbockers 2 
12.45: der wêze
14.00: fuotbalje
Ayanle, Jildert, Bauke, Jelte Pieter, Feite, Jan Simon, Dirk, Harm-Jan, Sietse, Syb, Anne, Jort, Robert en Willem.

AVC 2 – SDS 3 
13.00: fuort
14.30: fuotbalje
Eddy, Ids, Geert, Hendrik E., Jentsje, Pieter, Stefan, Sjoerd R., Thor, Jan, Bote, Gerlof en Ralph.

WPB 3 – SDS 4
13.30: fuort
14.30: fuotbalje
Bram, Douwe, Jelte, Erwin, Jan B., Steffen, Broer Jacob, Arjan H., Gert- Jan, Sytse, Gerlof Jan, Pytrik, Doede K., Jan M., Eeltje, Wouter Jan, Doede S, Jelmer B

SDS 5 – Berlikum 4
15.20: der wêze
16.00: fuotbalje
Ids, Bertus, Harm-Auke, Rudy, Tjeerd, Pieter G., Bas, Christiaan, Hans, Ype,  Frans-Pieter, Pieter-L., Willem V.,  Ronny, Jeroen en Gert-Jan Hiemstra.