Seleksjes sneon 16-11

SDS League: FC Pierewaaier pakt wykpriis!
14 november 2013
Weppers freed 15-11
15 november 2013

SDS 1 – QVC 1
13.00 : der wêze
14.30 : fuotbalje
Skelte, Wietse, Kristian, Jacob, Dirk, Wytze, Tjipke,  Mark, Marco, Dirk Yde, Harm, Jaap, Sjoerd de V, Anne, Pieter Sijtsma.
Flagger: Sjoerd van Beem

Friese Boys 2 – SDS 2
11.00
: der wêze
13.00: fuotbalje
Ayanle, Bauke, Gerrit, Feite, Hendrik, Jan, Bote, Sjoerd R, Tjeerd, Ralph, Jesse, Willem, Pieter de Vries, Jurjen Los
Flagger: Jort Strikwerda 
Riders: Jeroen, Sjoerd, Tjeerd, Jan

Heeg 2 – SDS 3
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje

Sytse H, Ids, Geert, Hendrik, Jurjen E, Klaas Bouke, Broer Jacob, Pytrik, Pieter, Remon, Eddy, Jelle de V, Bauke F, Lourens
Riders: Broer, Eddy, Klaas Bouke, Ids

SDS 4 – Top 3 
11.15: der wêze
12.00: fuotbalje

Gerlof Jan, Bram, Arjan, Rick, Gert Jan H, Thomas, Eeltje, Wouter Jan, Gert Jan R, Peter, Doede S, Gerrit T, Stefan vd V.

SDS 5 – Heeg 3 
12.45: der wêze
13.30: fuotbalje

Ids, Bertus, Wichard, Harm Auke,Tjeerd, Gert Jan, Auke, Robert H, Jan Simon, Hans, Robert S, Ype, Pieter Lieuwe, Willem V. en Daan.

Kantinetsjinst: 16.30 oere

Friesland A1 – SDS A2
10.45 der wêze
12.00: spylje

Marco, Ruun, Wietse, Foeke, Douwe, Remon, Jan Fokko, Bote, Jorrit, Allert, PIeter W., Stefan, Martijn