Evenementen in november 2022

Wepperkes -freed-
24 maart 2006
Dirk-Yde werom út Barcelona!
25 maart 2006

Hjir kinne jim alle seleksjes besjen foar moarn. Dit binne se:

SDS 1:
Marten, Tseard, Feite, Jacob-Klaas, Henk, Tsjipke, Dirk-Yde, Anne, Hendrik, Skelte, Robert, Floris, Kees en Arjan.

SDS 2:
Jappie, Robert, Jan Simon, Pieter, Stefan, Sybren, Sjoerd, Bote, Gerrit T., Willem, Jos, Ruerd, Jeroen en Arjan.

SDS 3:
Sjoerd, Remco, Wichard, Harm Auke, Anco, Auke, Wouter, Jentsje, Lieuwe, Jan, Jeroen W., Gerlof en Albert-Jan.

SDS 4:
Jaap, Friso, Jelle, Ids, Bertus, Tseard, Sipke, Trienus, Piet, Durk, Roel, Ype en Folkert R.

SDS 5:
Pieter, Geert, Rudy, Gerlof, Pieter-Lieuwe, Willem, Jacob Sjirk, Bas, Bas, Jehannes, Jeroen H, Rinse en Eeltsje.

Wa binne der net?
Dennis (lêst fan ‘e rêch)
Syb (lêst fan ‘e knibbel)
Gerrit H. (sit by de toskedokter)

Wa binne der mear net en wêrom? Mail it nei info@vv-sds.nl.