Seleksjes sneon 15-9

Weppers freed 14-9
13 september 2012
Ut- en ferslaggen sneon 15-9
13 september 2012

Dit binne de seleksjes fan sneon 15 septimber. Der sil gjin krapte west ha bij it gearstallen, want SDS 5 en SDS 4 meie wer net de greide yn.

SDS 1 – ONT 1
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Kristian, Erik, Jacob, Dirk, Johan,  Dirk Y, Redmar, Jaap, Elger, Tjeerd, Jort


Rood Geel 2 – SDS 2
13.00: fuort
14.30: fuotbalje
Ayanle, Sjoerd vB, Bauke, Jelte, Marten,Gerrit, Feite, Jan Simon, Hendrik, Arjen, Robert, Sytse H. Sjoerd R.
Riders: Jeroen, Hendrik, Jelte Pieter, Gerrit
Flagger: Christiaan Hoekstra

NOk 2 – SDS 3
12.00: fuort
13.30: fuotbalje
Syb, Remon, Eddy, Willem, Remco, Ids, Geert, Hendrik, Jentsje, Pieter, Stefan, Jan, Bote, Ralph,  Gerlof Jan,

SDS 4 – CVVO 6  giet net troch
13.45: der wêze
14.30: fuotbalje
Bram vB, Jelte, Jelmer, Steffen, Broer-Jacob, Arjan, Gert Jan, Pytrik, Thomas, Eeltje, Wouter Jan, Peter, Bart 

SDS 5 giet net troch

Seleksje Greidhoek’ festival
17.00: jeugd oanwêzich
19.00: begjint de muzyk
Bram vB, Stoffel, Jelte, Tjerk O, Hendrik O, Durk O, Tsjipke O, Jelmer, Steffen, Ayanle, Syb, Remon, Eddy, Willem, Tjeerd, Mattie,Remco, Ids, Tryntsje, Neeltsje,Geert, Hendrik, Jentsje, Tarina, Marije, Immie, Pieter, Stefan, Jan, Bote, Ralph, Gerlof Jan, Sjoerd vB, Bauke, Geertsje, Jelte, Marten, Gerrit, Feite, Aant, Klaas, Lucas, Jan Simon, Ate, Hendrik, Hotske, Anne, Antsje,Arjen, Robert, Sytse H. Lolke, Sjoerd R. Skelte, Ewout, Feiko, Kristian, Erik, Daan, Jacob, Dirk, Johan, Dirk Y, Redmar, Enne, Jaap, Elger, Tjeerd, Jort, Poko, Sjoukje, Marije, Douwe, Hester, Geartsje, Durk, Jacob Pl, Sietske, Jeroen, Hendrik, Jelte Pieter, Gerrit, Elly, Sjierkje, Broer-Jacob, Arjan, Gert Jan, Pytrik, Geert, Gatske, Sanne Rixt, Margriet, Meinte, Thomas, Eeltje, Wouter Jan, Anne-Marije, Appie, Peter, Bart, Douwe, Gert Jan He, Lieuwe B, Bram, Geeske, Bertus, Wichard, Harm A, Rudy, Gert Jan Hi, Lieuwe M, Hans, Jelle deJ, Peter, Ype, Pieter L., Jappie, Ronny, Robertus, Tineke, Amarins en fierders elkenien dy’t ien fan boppesteande minsken kin.