Seleksjes -sneon-

Winterstop-programma SDS 2
8 december 2005
Wepperkes -freed-
9 december 2005

Hjir wer de seleksjes foar sneon.

SDS 1:
Marten, Arjan, Floris, Jacob-Klaas, Anne, Robert, Tsjeard, Mark, Henk, Tsjipke, Feite, Hendrik, Dirk-Yde en Skelte. 

SDS 2:
Jappie, Jan-Simon, Robert, Sjoerd, Bote, Willem, Stefan, Pieter(herstellende fan “Spaanse” gryp), Arjan, Gerlof, Jeroen, Ruurd, Jos, Durk en Gerrit.

SDS 3:
Sjoerd, Remco, Wichard, Harm Auke, Anco, Auke, Wouter, Jentsje, Jan, Jeroen, Albert Jan, Theo en Jelte.

SDS 4:
Jaap, Jelle, Bertus, Ype B, Tjeerd, Sipke, Trienus, Douwe, Roel, Ype T, Aant, Stoffel en Klaas.

SDS 5:
Rudy, Johannes, Pieter G, Bas H, Jeroen, Willem, Pieter L, Geert, Gerlof-Jan, Tiemen, Hjalmar en Gearard.

SDS A1:
Korné, Pytrik, Andrew, Douwe, Redmer, Sybren, Arjen, Johannes, Jelmer, Ralph, Jildert, Jelmer en Feiko.

Wa binne der net:
Harm (bekomme fan ’t trainen fan tongersdei)
Frank (moat jarje)
Remco Brouwer (lêst fan ’t ankel)
Gert-Jan (fermakket him oars yn ’t wykein)
Remco van Dijk (âld papier sammelje foar Cambuur)
Dennis (komt nei de winterstop wer)
Christiaan (putsje bij hûs)
Jacob P. (fynt it te kâld)
Sybren (rint krekt wer wat)
Gerrit H. (wite mutskes breidsje)
Durk O. (hat wer wat lêst fan ‘e knibbel)
Syb (yn ‘e sek mei nei Spanje)
Bauke (mei A2 mei)
Malcolm (mei A2 mei)
Erwin (mei A2 mei)
Jehannes (mei A2 mei)
Paul (spliterige lippen fan ’t blazen)

Wa binne der noch mear net en wêrom? Mail it nei
info@vv-sds.nl!