Seleksjes sneon 13-9

Weppers freed 12-9
12 september 2008
Útslagen sneon 13-9
12 september 2008

Der is wer aardich past en mjitten, mar de lieders en trainers binne der útkommen. Hjirûnder de seleksjes foar sneon.

Hylke Schrale krijt it no drok. hy moat de spilers fan SDS 2 bestudere foar syn eigen Leeuwarder Zwaluwen 2 en SDS 3 analysere foar de trainer fan Leeuwarder Zwaluwen 3. Degene dy ’t Hylke syn nûmer hawwe kinne him jûn altiten efkes skilje om te hearen hoe ’t it der foar stiet. Jou dan lyk ek efkes troch hoe ’t it by Helmond Sport – SC Cambuur stiet.

SDS 1 – Heerenveense Boys 1(13.15 der wêze, 14.30 fuotbalje)
Jaap, Marten, Skelte, Feiko, Jacob-Klaas, Tseard, Dirk, Arnoud, Tjipke, Jelmer, Henk, Mark, Tjalling, Anne en Harm.

SDS 2 – Leeuwarder Zwaluwen 2 (11.15 der wêze, 12.00 fuotbalje)
Marten, Jildert, Syb, Arjan, Dirk-Yde, Redmer, Robert, Wichard, Dennis, Feite, Floris, Jan-Simon, Eeltje en Hjalmar.

Leeuwarder Zwaluwen 3 – SDS 3 (13.00 fuort, 14.30 fuotbalje)
1 Pieter Kamstra
2 Gerrit Flisijn
3 Geert Dijkstra
4 Ralph Wariman
5 Remco Bervoets
6 Stefan van Krimpen
7 Anco Elgersma
8 Jentje Jorritsma
9 Gerard Posthumus
10 Sjoerd Rispens
11 Jan Stenekes
12 Bote Strikwerda
13 Ronny Wagenaar
14 Jeroen Wagenaar

Blauw-Wit ’34 7 – SDS 4 (13.00 fuort, 14.30 fuotbalje)
Ids, Steffen, Gerlof V, Jelte, Gerrit, Lieuwe, Rudy, Ivo, Bas, Gert-Jan, Rinse, Martijn, Bram, Willem V, Tiemen en Tim.

Blauw-Wit ’34 8 – SDS 5 ôflast

Lemmer A1- SDS A1

Oanwêzich 12.25 (foar praatsje)
Fuort   12.40
Spylje  14.00

We ha (mei 2 fraachtekens) mar leafst 17 man. Dat is 1 mear as ferline wike.
Remco (?), Freek, Jelte P., Bauke Jan, Ewout, Jacob, Andries, Wytze L., Jarco K, Wytse vd S, Albert, Wiebe Jan (?), Jort, Peter, Harm Jan, Elger G., Ronald.

Nei de moaie winst op Makkum sille we besykje om wer in moai resultaat te heljen yn en tjsin Lemmer.
Lemmer ferlear mei 8-2 fan GAVC A1. Dat seit noch neat fansels en derom sille we der gewoan wer stean moatte!
Klaas Pompstra


Wa binne der net:
Erik (blokjerinne)
Hendrik (blessure)
Donny (Viva la France)
Willem (ljisk)
Pieter (bekomme fan it trainen fan tongersdei)
Arjen (? A1– ziek west…)
Doede (hjoed ferstânskjizzen der út)
Johan (stoppe)