Seleksjes sneon 13-2

Weppers tongersdei 11-2
9 februari 2016
Weppers freed 12-2
11 februari 2016

Workum 1 – SDS 1
12.45: der wêze
14.30: fuotbalje
Feiko, Grytzen, Bauke, Erik, Jacob, Teun, Wiebe, Hendrik, Tjipke, Jelmer, Dirk Yde, Jaap, Elger, Sjoerd de V, Flagger: Sjoerd van Beem

SDS 3 – YVC 2
13.45 der wêze
14.30 fuotbalje

Harm, Harm A, Tjeerd, Gert Jan, Auke, Jan Simon, Henk, Hans, Peter, Ype, Pieter Lieuwe,  Klaas, Jeroen
Flagger: Geert Hiemstra

SDS 4 – Leeuwarder Zwaluwen 9
11.40 der wêze
12.30 fuotbalje
Broer Jacob, Gert Jan, Sytse, Jelte H, Igor, Thomas, Ruun, Jort, Wouter Jan, Doede, Stefan, Jorrit