Seleksjes sneon 12-9

Weppers freed 11-9
11 september 2009
Utslaggen sneon 12-9
11 september 2009

SDS 1 – Minnertsgea 1   
13.45 der wêze
15.00 fuotbalje

Skelte, Feiko, Feite, Erik, Jacob “Kah”, Tsjipke, Tsjalling, Dirk-Yde, Anne, Harm, Redmar, Freek, Jaap en Jacob von Wieren.


Urk 3 – SDS 2
12.30 fuort
14.30 fuotbalje
Wichard, Dennis, JIldert, Jan Simon, Harm Jan, Sietse, Syb, Eeltje, Henk, Mark, Arjan, Hjalmar en Robert

SDS 3 – Delfstrahuizen 2
11.45 der wêze
12.45 fuotbalje

Remco P., Remco B, Geert, Dirk, Pieter, Sjoerd R, Jan, Gerlof V. , Jeroen, Ronny, Ralph, Sybren en Hendrik.

TOP 3 – SDS 4
13.00 fuort
14.30 fuotbalje
Jeroen L, Jelte, Erwin, Lieuwe, Rudy, Bas, Gerlof, Frans Pieter en Pieter Lieuwe.

SDS 5 – CSL 5 
12.15 der wêze
12.45 fuotbalje
Ids, Bertus, Ype, Harm Auke, Anco, Auke, Aant, Klaas K, Piet, Ype, Klaas V , Jappie en Robert H.

SDS 6 – Blauw Wit 9
15.30 der wêze
16.15 fuotbalje

Ids de Boer, Steffen, Sytse, Johnny,  Leandro, Doede, Bram, Jan, Thomas, Boudewijn en Jan Bouke.

SDS Da1 – Oudega Da 1
oanwêzich: 13:30 oere
fuotbalju: 14:30 oere

lieders: Bram van Beem & Tsjeard Hofstra
flagger: Feike Jorritsma
seleksje: Amarins, Anke, Anna Wil, Antje, Baukje Wytske, Chrissi, Janneke, Joutsen, Margriet, Marleen, Nynke, Sjoukje & Tsjerkje.

De folgende 38 (!!) seniorenleden binne der sneon net. Omdat se wurkje, omdat se keatse, omdat se moterride, omdat se trekkerride, omdat se in blessure ha, omdat se de bern ha, omdat se toanielspylje of om in oare hiele goeie reden. It betsjut wol dat der suver te min spilers binne foar 6 alvetallen.
Ewout
Marten
Gert Jan
Jelmer
Bauke
Jelte P
Gerrit
Willem
Sjoerd van B
Andrew
Jentsje
Bote
Peter
John
Johan
Pieter
Romke
Jacob S
Coen
Willem
Tjeerd
Sipke
Christiaan
Marco
Klaas,
Durk
Jacob
Gerrit
Folkert R
Friso
Paul
Gert Jan
Gerrit
Pytrik
Tim
Bauke J
Martijn
Peter