Seleksjes sneon 11-5

Blomkemerkweppers
8 mei 2013
SDS League: Thor pakt wykpriis!
9 mei 2013

De seleksjes fan sneon

SDS 1 – Blauw Wit 1
13.00 : der wêze
14.30 : fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Wietse, Kristian, Erik, Jacob-Klaas, Dirk, Wytze, Arjan, Jelmer, Dirk Yde, Jaap, Sjoerd en Tjipke.
Ass.skiedsrjochter : Klaas Pompstra

SDS 2 – Knickerbockers 7
12.40: der wêze
13.40 : fuotbalje
Redmer, Tjeerd, Ayanle, Bauke, Jelte-Pieter, Gerrit, Feite, Jan-Simon, Hendrik, Anne, Jort, Robert, Jan S en Ralph.

SDS 3 – Delfstrahuizen 2
11.00: der wêze
11.50: fuotbalje
Andries, Arjen, Bote, Gerlof Jan, Hendrik, Ids, Jentsje, Mark, Marten, Pieter, Pytrik, Remon, Sytse, Sytze en Willem!

Hielpen 3 –  SDS 4

Seleksje Hielpen 3 – SDS 4
Fertrek: 11:15
Bolje: 12.30

Steffen Bruinsma, Jan Mulder, Arjan Hallema, Thomas(ginger) v/d Meer, Gertjan Hessels, Wouter Jan Postma, Eeltje Postma, Doede Kooistra, Douwe de Boer, Jan Fokko Rispens, Broer Jacob Greidanus, Jelmer Brouwer en Harm Abma.
Flagger: Jonathan(spitta) Gaastra
Riders: Gertjan Hessels, Jan Mulder, Arjan Hallema

SDS 5 – Woudsend 3
11.20: der wêze
12.00: fuotbalje

Nei de wedstriid gesellich mei syn allen  neisitte want der is muzyk yn de kantine! 
Christian, Gert-Jan, Hans, Ids, Jappie, Jeroen, Johan, Harm, Pieter-lieuwe, Robert, Ronny, Rudy, Wichard en Ype.
Groeten Harm