Seleksjes sneon 10-9

Weppers tongersdei 8-9
8 september 2016
Weppers freed 9-9
9 september 2016

SDS 1 – Heeg 1
12.45: der wêze
14.30: fuotbalje
Bauke, Erik, Jacob, Teun, Wiebe, Remco, Tsjipke, Lourens, Jelmer, Marco, Pieter, Elger, Feite, Gert Jan B
Flagger: Jan Bouke Bouma

NOK 2 – SDS 2 
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje
Ewout, Hendrik, Marten, Wietse, Martijn, Dirk, Pieter, Stefan v K, Jurjen L, Bote, Jort, Allert, Tjeerd, Ralph, Jesse
Flagger: Klaas de Haan

Tzum 1- SDS 3
13.10: fytsers fuort
13.25: auto’s fuort

14.30: fuotbalje
Ids, Wichard, Harm Auke, Rudy, Anco, Gert Jan, Gerlof Jan, Jan Simen, Henk, Johan, Hans, Peter, Robert, Jeroe, Ronny, Klaas

SDS 4 – Mulier 3
13.45 der wêze
14.30 fuotbalje
Remon, Jelmer, Klaas Bouke, Arjan,  Igor, Doede Douwe, Ruun, Eeltje, Martijn, Doede, Stefan, Jorrit, Tseard