Seleksjes sneon 1-3

Weppers tongersdei 27-2
27 februari 2014
Út- en ferslagen sneon 1-3
28 februari 2014

SDS 1 en SDS 2 binne sneon frij. Let op SDS 5 fuotballet yn tsjinstelling ta eardere berjochten om 14.30.
SDS A2 is al earder dizze wike ôflast

Balk 3 – SDS 3
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje
Gerrit, Dirk, Hendrik, Jan, Bote, Ralph, Willem, Geert, Broer Jacb, Sytse, Pieter, Andries, Remon, Pytrik (flagger)
Riders: Broer, Andries, Sytse

SDS 4 – WPB 3
13.45: der wêze
14.15: fuotbalje
Skiedsrjochter: Auke Eringa
Jurjen E, Klaas Bouke, Bram, Arjan, Rick, Gerlof Jan, Thomas, Eeltje, Wouter Jan, Gert Jan R, Doede S, Stefan vdV

SDS 5 – CVVO 5
13.45 der wêze
14.30 fuotbalje
Skiedsrjochter: Sipke Hiemstra
Ids, Wichard, Harm A, Gert Jan, Auke, Christiaan, Robert, Jan Simon, Hans, Peter, Robert, Ype, Jeroen, Daan

Irnsum A 1 – SDS A1
12.45 der wêze
14.00 fuotbalje

Jelle, Allert, Pieter, Ruurd, Teun, Pieter, Jurjen, Stephan, Lourens, Martijn, Wiebe, Almar, Pieter,
Flagger: Klaas Overal
Riders: P. de Vries, A. Turksma, T. Heeres, P. Sijtsma