Seleksjes senioren en A’s

Weppers freed 4-10
3 oktober 2013
Ut-en ferslaggen 5-10
3 oktober 2013

SDS 1 – sc Bolsward 1
13.00 : der wêze
14.30 : fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Wietse, Kristian, Jacob, Dirk, Wytze, Tjipke, Jelmer, Mark, Marco, Dirk Yde, Jaap.
Ass. skiedsrjochter Friso Albada 

SC Stiens 2 – SDS 2 
10
.30: der wêze
12.00: fuotbalje
Ayanle, Bauke, Jelte P, Gerrit, Feite, Hendrik, Anne, Jan, Jort, Sjoerd R, Tjeerd, Ralph, Jesse, Willem
Riders: Willem, Feite, Broer, JeroenMakkum 3 – SDS 3 
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje
Sytse, Henk, Ids, Geert, Hendrik, Jurjen E, Klaas Bouke, Broer Jacob, Pytrik, Pieter, Remon, Eddy, Stephan Kok.
Riders: Hibma, Postma. Hiemstra, Kamstra


SDS 4 – NIjland 3
11.00: der wêze
12.00: fuotbalje
Gerlof Jan, Bram, Jelmer, Jonathan, Arjan, Gert Jan, Doede K. Thomas, Eeltje, Wouter Jan, Peter, Stefan vdV.

SDS 4  levert twa barkeepers

SDS 5- Oudega 2
14.15: der wêze
15.00: fuotbalje

Bertus, Wichard, Harm Auke, Tjeerd, Christiaan, Jan Simon, Hans, Robert S, Ype, Pieter L., KLaas, Jappie, Jeroen, Ronny en Daan.

GAVC A2 – SDS A1
11.00: der wêze
12.15: fuotbalje
Bouke, Jelle, Jurjen, Ruurd, Martijn, Pieter W, Teun, Pieter S, Almar, Lourens, Pieter de V. Allert, Foeke. Flagger:  Klaas O

Blauw Wit A2 – SDS A2
9.00: der wêze
10.15: fuotbalje
Stefan, Remon, Jorrit, Wietse, Jan Fokko, Bote, Jort, Roon, Douwe, Marco en 2 B’S.
Flagger: de ozo bekende en beruchte Johan H