Seleksjes senioren 2016-2017

Weppers tiisdei 12-7
12 juli 2016
Weppers tongersdei 14-7
14 juli 2016
Wy soenen de seleksjes bekend meitsje as de nije webside klear is, mar dat nimt krekt wat langer tiid. Dêrom hjirby de nije seleksjes. Sa ’t jim sjogge is 95% by it âlde bleaun. Der binne wat A’s bykommen en Marco Rijpkema en Remco Hylkema binne by SDS 1 der by kommen.

SDS 1
Anema, S
Bootsma, G.J.
Broersma, G.
Dijkstra, B
Haitsma, E
Haitsma, JK
Heeres, T.
Heeres, W.
Hylkema, R.
Jong, de HS
Okkema, T.K.
Pol, van der L.
Posthumus, J
Rijpkema, M
Sijtsma, P.
Sjaarda, DY
Toering, J.A.
Turksma, E.G.
SDS 2
Beem, van S
Boer, de E.
Engbrenghof, H
Faber, M.
Flisijn, G
Fopma, W.
Haan, de F.
Hoogerwerf, M.
Jong, de D
Jorritsma, J
Kamstra, P
Krimpen, van S.C.
Los, J.
Rispens, S
Strikwerda, B
Strikwerda, J
Turksma, A.F.
Vries, de P.
Vries, de T.
Wariman, R
Weide, van der J.
Wynia, W
SDS 3
Boersma, I
Deinum, WA
Dijkstra, HA
Dijkstra, R.
Dijkstra, T.
Hiemstra, AF
Hiemstra, G.J.
Hoekstra, C
Hofstra, G.J.
Jelsma, JS
Postma, H
Postma, J
Postma, M
Schaar, van der H.
Stremler, H
Sybesma, P.
Sybesma, R.
Tiemersma, Y.A.
Valk, vd PL
Wagenaar, JJ
Wagenaar, RH
Weg, v.d. K.
SDS 4
Boer, de I.
Bouma, R.
Brouwer, J.
Faber, K.B.
Greidanus, BJ
Hallema, A.
Hendriks, R.
Hessels, G.J.
Hibma, S.
Hitzert, J.
Kalinowski, I
Kooistra, D.
Meer, v/d Th.
Ogoni, R.
Postma, E S
Postma, W.J.
Rienstra, G.J.
Sijszeling, D.
Strubbe, A.C.
Stuiver, P.
Tessemaker, G.
Velde, van der Y.S.
Vink, W.K.
Reservelist:
Groenveld, P.B.
Hingst, G
Jong, de R
Okkema, DW
Stegenga, D.
SDS 1 seal:
Delfsma, J.T.
Haan, de S.M.
Heerma, J.
Okkema, H
Oostra, JJ
Stenekes, J
Vries, de P.