Seleksjes SDS 1,2,3,4 en 5 foar sneon.

SDS League: Sibe’s Sjokkers pakke kopposysje wer.
7 april 2005
Wepperkes -freed-
8 april 2005

Sawol SDS 1 as SDS 3 spylje sneon tsjin Zeerobben. SDS 1 út om 14.30 en SDS 3 thús om 12.30. SDS 2 mei in ein fuort. Sy moatte nei HZVV(Hoogeveen). Sy fuotbalje om 12.15 oere. SDS 4 is ôflast en SDS 5 spilet om 14.30 oere thús tsjin NOK. SDS A1 spilet ek thús om 14.30 oere. Sy spylje tsjin Dronryp.

Hjir de seleksjes foar sneon:

Earste: Remco, Wichard, Jacob-Klaas, Skelte, Tjipke-Klaas, Mark, Robert, Gert-Jan, Harm, Feite, Tsjeard, Kees, Floris en Jappie.
 
Twadde: Marten, Robert, Stefan, Dennis, Pieter, Jeroen, Ruurd, Frank, Henk, Jan-Simon, Anne, Gerrit, Jos en Harm-Auke.
 
Tredde: Anco, Marco, Jacob-Sjirk, Lieuwe, Jeroen en Ronnie, Wouter, Jentje, Jan, Willem, Gerlof, Auke en Arnold.
 
Fjirde: Ids, Bertus, Jaap, Klaas, Folkert-Rients, de rest is op fekânsje dus it is ôflast.
 
Fiifde: Paulus, Pieter-Lieuwe, fierder neat want de leiders wienen net yn ‘e kantine.

Wa binne der net en wêrom:
Hendrik: Jumbo
Gerrit H.: Gitare
Dirk Yde: Syn kilt strike.
Aant: Lisfyts himmelje.
Roel: Klear foar de marathon of lêst fan ‘e ljisk.
Pieter G.: Oan’t strân op ‘e Caraïben.
Durk: Efkes in wykein bekomme.
Dirk: By Anne-Harm.