Seleksjes SDS 1,2,3 en 5.

Wepperkes -freed-
12 november 2004
Wepperkes -sneon-
13 november 2004

Hjir de seleksjes fan moarn. Sa as jimme al yn de Wepperkes lêze koenen wie it allegear wat oars as oars mar fansels hawwe wy se al wer. Allinne de seleksje fan SDS 4 is in riedsel. Opfallend is sneon dat SDS 1 en 2 net beide thús hoeche. Dit hat wat konsekwinsjes foar de “wikselerij”.

Earste: Marten, Feite, Floris, Gert-Jan, Wichard, Kees, Jan-Simon, Stefan, Harm, Robert, Hendrik, Dirk-Yde, Jacob-Klaas, Tjipke-Klaas.
 
Twadde: Remco, Auke, Frank, Jos, Anne, Jeroen, Ruurd, Mark, Willem, Skelte, Henk, Tseard, Harm-Auke, Jan.
 
Tredde: Lieuwe, Ronny, Harm-Auke, Jeroen, Jan, Wouter, Jappie, Sjoerd, Gerlof, Pieter, Anco, Arnold, Jacob-Sjirk.
 
Fjirde: Wit ik net.
 
Fiifde: Pieter, Evert, Pieter Lieuwe, Piet, Tsjalling, Rinse, Gerlof Jan, Willem, Bas, Gearard, Paulus, Geert, Johannes (siik) en Bas.

Wa binne der net?:
Gerrit T.(lêst fan ‘e knibbel)
Dirk de Jong (lêst fan ‘e knibbel)
Dennis (lêst fan it ankel)
Gerrit H. (gitaarearm)
Syb(wurkje)