Seleksjes SDS 1 en ONT 1.

Wepperkes -moandei-
4 april 2005
Oerwinningswepperkes
5 april 2005

Hjirûnder kinne jimme de seleksjes besjen fan SDS 1 en ONT 1. Sy sille jûn eindliks hun wedstriid ôfmeitsje dy ’t earder staakt waard nei in heal oere spyljen. Dêrnei waard de wedstriid ferskeidene kearen op ‘e nij fêst stelt en wer ôflast. Jûn giet it om 19.00 oere eindliks wer oan. Skiedsrjochter is dhr. De Jong.


SDS 1

ONT 1

Remco Brouwer (k)

Jan Arend Posthumus (k)

Jacob-KlaasHaitsma

Freddie Jelsma

Tsjeard Halbersma

Gert Jan Tolsma

Feite de Haan

Jaap Loopstra (av)

Floris Hiemstra

Arjen Jansen

Kees Adema

Jeroen van der Honing

Harm Stremler

Jeroen van Wijk

Tsjipke-K. Okkema

Popke Jansma

Mark Postma

Rutmer Dam

Henk Postma

Sietse Jansma

Wichard Deinum

Sietse van der Velde

Robert Sybesma

Sjoerd Riemersma

Hendrik de Jong

Steven Kooistra

Gert-Jan Hiemstra

Wietze Klaver

Rein Ybema (wk)