Seleksjes SDS 1 en 2 moarn

SDS League: Roel S. pakt wer de wykpriis
2 april 2004
Wepperkes (freed)
2 april 2004

Sa at jimme witte feroarje coaches nochal gauris fan miening. Hienen wy juster noch op ynternet setten wat de opstellingen wurde soenen, hjoed is it alwer oars. Oansjoen it moarn wol wer oars wurde kin, stiet it dus net fêst. Allinne de seleksjes fan SDS 1 en 2 mochten publiseare wurde.

Earste: Wichard, Feite, Jacob-Klaas, Tsjeard, Gert-Jan, Floris, Hendrik, Tjipke-Klaas, Marco, Henk, Broer-Wiebe, Robert, Durk-Yde, Harm.
 
Twadde: Skelte, Jeroen, Marten, Auke, Gerrit, Jan-Simon, Pieter, Stefan, Donny, Syb, Frank, Anne, Gerrit, Willem.
 
Plysje achterfolging: Jos.