SDS League: Roel S. pakt wer de wykpriis

Seleksjes sneon!!!
1 april 2004
Seleksjes SDS 1 en 2 moarn
2 april 2004

Wer in dikke klapper dizze wike foar “Krek Net” fan Roel S. Hy pakt dizze wike alwer de wykpriis en giet fan 45 nei 14. Hy joech syn spilers yn it winterskoft fertrouen en liet syn team stean. Foaral Seedorf(NAC) betellet him dik werom dizze wike mei 13 punten.

“De Kapitein”(H.P.) giet noch altiten “voortvarend” en stiet noch altiten boppe-oan. De “Feenstra Boys”(S.F. út B.) komt al tichterby en nadert him tot op 6 punten.

“Fjoer en Wetter wer together”(W. en A.D.) hawwe wat lêst fan in blessuregolf. Sy garren dizze wike dan ek mar 22 punten byinoar.

“Feite” giet dit seizoen noch mar foar ien priis en dat is it kampioenskip mei SDS 1. Yn de SDS League sakket hy fan 13 nei 25.

“De Uri Geller fan Itens”; S.S., hat it net oprêden. Hy hat de negatieve reeks fan syn team net mear ombûgje kinnen en stiet no lêst.

Groetnis, Willem.

Hjir kinne jimme de nije stân fine: wike 6