SDS MO13-1

SDS MO13-1

Trainingstiden MO13-1:
Moandei fan 18.00 – 19.00 (keunstgers)
Tongersdeis fan 18.00 – 19.00 (efter sporthal)

Femke Breeuwsma

Menna van der Woude

Corry-Ymkje Altenburg

Rixt van der Schaar

Doutsen Porte

Prajita Chhetri

Fenna Sweering

Grace Odier

Dena Walstra

Ilse Hoitinga