Seleksjes foar sneon.

Wepperkes -tongersdei-
2 november 2005
De webside bestiet 3 jier!
4 november 2005

Hjir de seleksjes foar sneon(de seleksje fan SDS 3 is noch net bekend by ús):

Earste(SDS 1 spilet sneon om 14.30 yn Stadskanaal tsjin SJS):
Remco, Ruurd, Floris, Jacob- en Tsjipke-Klaas, Anne, Robert, Tseard, Feite, Mark, Skelte, Henk, Dirk-Yde en Hendrik.

Twadde(SDS 2 spilet sneon om 14.30 thús tsjin Urk 2):
Marten, Jan-Simon, Robert, Sjoerd, Pieter, Stefan, Willem, Bote, Gerlof, Frank, Arnold, Jan, Jeroen en Arjan.
 
Tredde(SDS 3 spilet sneon om 13.00 út tsjin Makkum 2):
HELAAS noch neat bekend
 
Fjirde(SDS 4 spilet sneon om 12.30 út tsjin Oeverzwaluwen3):
Jaap, Ids, Bertus, Stoffel, Ype, Tjeerd, Sipke, Aant, Trienus, Piet, Douwe, Ype en Folkert-Rients.
 
Fiifde(SDS 5 spilet sneon om 13.30 út tsjin Oeverzwaluwen4):
Rudy, Johannes, Pieter, Tjalling-Jan, Gerlof-Jan, Geert, Bas, Rinse, Pieter-Lieuwe, Lieuwe en Gearard.
 
A’s 1(SDS A1 spilet sneon om 14.30 út tsjin Sint Anne):
Korne, Douwe, Redmer, Arjen, Sybren, Ralph, Geert, Jildert, Johannes, Feiko, Jelmer, Paul, Erwin en Pytrik.
 
A’s 2(SDS A2 spilet sneon thús om 12.30 tsjin JVBolsward A2)
Gert-Jan, Martyn, Bram, Steffen, Stefan, Nico, Eeltje, Ids, Pytrik en 4 X B.

Wa binne der net:
Harm (te supporterjen by SDS 1)
Gert-Jan (lêst fan ‘e knibbel)
Durk de Jong (herstellende)
Jos (skorst)
Remco van Dijk (???)
Dennis (komt nei de winterstop wer)
Sybren (gipspoat)
Gerrit T. (begjint krekt wer te drafen)
Durk O. (lêst fan ’t kût)
Syb (yn ‘e blommen)
Bas (geen idee)
Willem Veenstra (strepto coccen infectie)
Jeroen Hoek (alleen 1e helft, nog uitslapen van de nacht dienst)

Wa binne der noch mear net en wêrom? Mail it nei
info@vv-sds.nl!