Seleksjes foar sneon

Wepperkes -tongersdei-
27 oktober 2005
Wepperkes -freed-
28 oktober 2005

De seleksjes foar sneon binne bekend.

SDS 1 (om 14.30 út nei Dronten tsjin ASVD):
Remco en Jeroen, Mark en Henk, Tsjipke- en Jacob-Klaas, Floris, Feite, Anne, Ruerd, Tseard, Skelte, Arjan en Dirk-Yde.

SDS 2 (om 14.30 út by CVVO yn ‘e Lemmer):
Marten, Robert, Sjoerd, Jan-Simon, Jos, Stefan, Pieter, Jelte, Bote, Willem, Jan en Gerlof.

SDS 3 (om 12.30 thús tsjin Berltsum):
Anco, Harm-Auke, Jeroen, Albert-Jan, Wichard, Theo, Auke, Jappie, Gearard, Jentje, Lieuwe, Wouter en Remco.

SDS 4 (om 12.45 thús tsjin Ljouwerter Sweltsjes 9):
Jaap, Jelle, Ids, Bertus, Stoffel, Trienus, Piet, Douwe, Roel, Ype, Folkert-Rients, Ids en Klaas.

SDS 5 (om 14.35 thús tsjin Tsjom 2):
Bas, Gerlof, Willem, Geert, Jeroen, Tjalling, Jehannes, Bas, Pieter, Rudy, Eeltje, Nico en Hjalmar.

SDS A1(om 14.30 thús tsjin JV Bolsward A1)
Korné, Bauke, Erwin, Geert, Redmer, Douwe, Paul, Johannes,Sybren, Feiko, Malcolm, Andrew, Jildert, Jelmer en Arjen.

Wa binne der net:
Harm (te supporterjen by SDS 1)
Gert-Jan (lêst fan ‘e knibbel)
Robert Sybesma (oan ‘e couscous)
Remco van Dijk (broadsjes bakke)
Dennis (rint krekt wer)
Sybren (lêst fan ‘e poat)
Gerrit H. (it ‘s a Secret)
Sjoerd (mei ’t iepenloftspul op paad)
Gerrit T. (beantsjes puntsje)
Tseard (leiderje by SDS B1)
Durk (lêst fan ’t kût)
Aant (te rûntsjes drafen)
Sipke (oan ‘e dunne fan ‘e kebab)
Syb (yn ‘e blommen)
Pieter-Liuwe (yn ‘e maïs)
Bas (geen idee)
Johannes (op fekansje om te herstellen fan syn blessure)
Pytrik (oan ‘e skiterij fan ‘e shoarma)
Ralph (nei skoalle)


Wa binne der noch mear net en wêrom? Mail it nei
info@vv-sds.nl!