Evenementen in december 2022

Wepperkes -tongersdei-
29 september 2005
Wepperkes -freed-
30 september 2005

SDS 1, 2, 3 en 5 meie moarn wer los. Ten minste at it waar it ta lit. SDS 4 is frij. Sa at jim witte kinne de seleksjes noch wol 1000 kear feroarje foar moarn. Hawwe jim noch nijs oer de seleksjes foar sneon, mail it dan nei info@vv-sds.nl! Hjir de seleksjes foar moarn:

SDS 1(om 14.30 thús tsjin Viboa): Remco en Jeroen, Floris, Jacob- en Tsjipke-Klaas, Anne, Tseard, Mark en Henk, Skelte, Robert, Feite, Hendrik, Dirk-Yde en Marten.
Pupillen fan ‘e wike: Nico Bakker en Doede-Rients Okkema.

SDS 2(om 12.15 thús tsjin HZVV):
Marten, Robert, Jan-Simon, Pieter, Willem, Stefan, Sjoerd, Sybren, Jos, Ruurd, Arjan, Jeroen, Jelte, Bote en Frank(mochten de weeën noch net begûn wêze).

SDS 3(om 12.15 út tsjin AVC 2 )
Wichard, Hampie, Anco, Liuwe, Jan, Jeroen, Sjoerd, Albert-Jan, Jappie, Theo, Gearard en Gerlof.

SDS 5(om 16.15 út tsjin Bolswardia 4):
Geert, Pieter-Liuwe, Rudy, Jeroen, Tsjalling, Rinse, Jehannes, Bas(2x), Gerlof-Jan, Willem, Bertus, Douwe en Pieter.

SDS A1(om 15.00 út tsjin Heerenveen A2):
Jildert,, Redmer, Ralph, Arjen, Andrew, Malcom, Douwe, Sybren, Pytrik, ,Johannes, Jelmer. Korné. Paul en Feiko.

Wa binne der net:
Harm (laminaat lizze)
Gert-Jan (lêst fan ‘e knibbel)
Remco van Dijk (broadsjes bakke)
Wouter (op Skylge)
Dennis (ôfspraakje yn it sikehûs)
Gerrit T. (ankelrot)
Syb (knibbel op slot)
Aant (te fytsen)
Friso (blesseard)
Christiaan(terras oanlizze)
Durk O. (SDS 4 is frij)
Geert (lêst fan´e lies, dit hat sa syn oarsaken)
Bauke (A2)
Erwin (A2)
Jehannes (blesseerd of fersichtig begjinne yn A2)

Wa binne der noch mear net en wêrom? Mail it nei
info@vv-sds.nl!