Wepperkes -freed-

Seleksjes foar de Fryske Dei.
14 oktober 2005
Programma/útslaggen Fryske dei
14 oktober 2005

Fryske Dei begjint al om 9.00 oere!
Hallo SDS’ers,
morgen is het zo ver de friese dag voor jullie…maar die begint niet zoals overal staat om 14:30…maar al heel vroeg om 9:00 uur is er het Duel al tussen SDS B1 en BBC B1 (Bergum/BCV combinatie)..een kleine opwarmer dus al vroeg in de dag! veel suc6 en maak der ene leuke dag van!
vr, gr,
BBC B1 speler

Wa makket de 1e goal yn de 1e Klasse?
Wy krigen noch wat antwurden binnen:
*Hey mannen van de site!
Ik hef út op Feiko Broersma de topskoorder fan de A’s.
En Johannes Tichelman spiele foar sc Heerenveen en net foar Cambuur! (ja
jammer klaas)
Groetnis Geert út Winsum
*Beste minsken,
Ik gean foar Hendrik de Jong. Ek al is er sichtber noch net yn syn beste dwaan, ik hald fertrouen yn dizze goalgetter. It sil him ynbrane en derom ferwachtsje ik in super skerpe Henkie Casper de kommende tiid.
Groetnis, Sjoerd.
*hallo mensen.
Ik denk dat Gert Jan Hiemstra de eerste goal in de eerste klas moet gaan maken voor SDS, dus ik hoop dat hij snel weer fit word want anders duurt het nog wel een poosje voordat hij valt!!!
Gr. Hampie de voetbalkenner.
*De earste goal van SDS? dan makket hjim leste man fan hjim earste…want hy is te bang foar Roelof Koop.
Tot moarn.
Supportersvereniging BCV
*Ik denk dat je Freddie S. moet opstellen, die scoort elke wedstrijd zoiezo één keer. Hij geeft geen homoseksuele schoten.

Timen.

De bank en de tinte
Stoffel Bouma hat justerjûn syn túnbank yn Fryske flagge kleuren al nei it fjild ta brocht. Hij is spesjaal del setten foar de ferslachjouwer fan Omrop Fryslân Hijlko Broersma fan Omrop Fryslân dy’t sneon oanwêzich is bij SDS 1 – BCV 1.
Ek hat Stoffel syn simultaan partytinte al ynrjochte foar in wedstryd Frysk damjen. Hy daget elkenien út om fan him te winnen. Fanôf in oere as ien.

SDS 2 yn Fryske yndraafsjurts
Fansels docht SDS 2 ek wat oan de Fryske Dei. Sa hawwe sy spesjale yndraafsjurts drukke litten. Kom moarn dus allegear om se te bewonderjen. De wedstriid fan SDS 2 tsjin Heerenveense Boys 2 begjint om 12.15 oere.

Doelpunten
Fan Klaas Pompstra krigen wij wer in tige nijsgjirrich oersjoch fan it resultaat fan de skoaringsdriften fan SDS spilers. Opfallend aspekt: de jongsten (F4) hawwe de measte doelpunten makke en SDS 1 de minsten. Klaas hat fansels syn aktuele oersjoch opsierd mei de Fryske flagge.