Seleksjes 8-9

Weppers freed 7-9
6 september 2012
Utslaggen sneon 8-9
6 september 2012

Dit binne de seleksjes fan de earste hast echte fuotbaldei fan it seizoen 2012-2013. De jongste jeugd spilet sneon noch net mar de senioren geane hast allegear wer fan start.

SDS 1 – Broekster Boys 1
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje
Skelte, Feiko, Kristian, Erik, Dirk, Wytze, Johan, Arjan, Dirk Y, Harm, Redmar, Jaap, Elger, Tjeerd.
Flagger:  Klaas Pompstra

Balk 2 – SDS 2 
12.45: fuort
14.30: fuotbalje
Ayanle, Sjoerd vB, Marten,Gerrit, Feite, Hendrik, Sytse K, Anne, Jort, Robert, Eddy, Sytse H. Sjoerd R. Ralph
Riders: Marco, Sytse H, Sytse K, Jeroen
Flagger: Willem Overal

Heerenveense Boys 3 – SDS 3
13.00: fuort
14.30: fuotbalje

Bauke, Jelte P, Syb, Remon, Willem, Remco, Geert, Hendrik, Jentsje, Pieter, Stefan, Jan, Steffen, Gerlof Jan, Andries

Oudehaske 5 – SDS 5
14.00: fuort
15.15: fuotbalje
Douwe, Gert Jan He, Lieuwe B, Bertus, Wichard, Harm A, Rudy, Gert Jan Hi, Lieuwe M, Hans, Peter, Ype, Pieter L., Jappie, Ronny, Robertus.

SDS 4 – TOP 3 giet net troch
12.00: der wêze
12.30: fuotbalje

Jelle, Bram vB, Douwe, Jelte, Erwin, Jelmer, Steffen, Broer-Jacob, Pytrik, Gerlof Jan, Jelle, Doede, Thomas, Eeltje, Wouter Jan en Doede