Seleksjes 27-10

Programma sneon 27-10
25 oktober 2012
Weppers freed 26-10
26 oktober 2012

De seleksjes fan de senioaren sjogge der sneon sa út:

Waterpoort Boys 1 – SDS 1

13.00: fuort
14.30: fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Kristian, Erik, Jacob, Dirk, Wytze, Arjan, Jelmer, Dirk-Yde, Harm, Jaap en Elger.
Flagger: Klaas Pompstra


SDS 2 – vv Nijland 2
13.15: der wêze
14.30: fuotbalje
Johan, Tjeerd, Ayanle, Sjoerd vB, Bauke, Gerrit, Feite,
Jan-Simon, Hendrik, Sytse K, Arjen, Anne, Jort, Willem en Bote.
 

SDS 3 – QVC 2
11.45: der wêze
12.45: fuotbalje
Bauke, Remon, Eddy, Ids, Geert, Jentsje, Sytse H., Stefan, Henk, Sjoerd, Jan, Ralph, Pytrik, Gerlof-Jan, Gerrit K., Andries en Ronny.

Lemmer 2 – SDS 4
12.45: fuort
14.00: fuotbalje
Jonathan, Bram, Jelte, Jelmer, Broer-Jacob, Gert Jan, Jelle, Doede, Thomas, Wouter-Jan, Doede, Peter en Bart.

SDS 5 – Top ’63 4 
13.45: der wêze
14.30: fuotbalje
Lieuwe vd B, Ids, Wichard, Johan, Harm A, Rudy, Tjeerd, Gert Jan Hi, , Christiaan, Robert H., Lieuwe M., Hans, Peter, Ype, Pieter L., Jappie en Manolito Weiss(Manolev).