Seleksjes 20-3

Weppers freed 19-3
18 maart 2010
Ut-ferslaggen sneon 20-3
18 maart 2010

Sneon is der in ynhelprogramma. De jongste jeugd hoecht meast net, mar de senioren hawwe noch wol wat yn te heljen. SDS 4 hoecht net en SDS 5 is ôflast.

Leeuwarder Zwaluwen 1 – SDS 1
12.45 fuort
14.30 fuotbalje

Skelte, Ewout, Feiko, Erik, Jacob, Tsjipke, Arjan, Jelmer, Mark, Dirk Yde, Harm, Redmar, Jaap, Jacob

SDS 2 – Harkemase Boys 2 
13.30 der wêze
14.30 fuotbalje
Marten, Hendrik, Anne, Freek, Wichard, Gerrit, Jildert, Jan Simon,  Sietse, Syb, Hjalmar, Robert, Dirk en Elger

Workum 2  – SDS 3 
11.30 fuort
12.45 fuotbalje
Bauke, Willem, Sjoerd vB, Remco, Geert, Jentsje, Pieter, Stefan, Sjoerd R, Jan, Bote, Gerlof V, Ralph, Hendrik

SDS 4 –  frij

SDS 5 – Ouwe Syl 3 – ôflast
11.50 hoecht der net ien te wêzen
12.30 net fuotbalje
Ids, Bertus, Ype, Harm Auke, Tjeerd, Anco, Auke, Sipke, Christiaan, Aant, Klaas K, Piet, Ype, Klaas V, Jappie, Robert en Daan  

SDS 6 – Broekster Boys 4
13.50 der wêze
14.30 fuotbalje

Harm Jan, Pieter, Ids, Gert Jan, Sytse, Pytrik, Thomas, Jan, Bauke Jan, Martijn, Doede, Bram, Peter

SDS A1 – Be Quick Dokkum A1
11.45 der wêze
12.45 fuotbalje