Seleksjes 19-4

Weppers freed 18-4
17 april 2014
Ut-en ferslaggen sneon 19-4
18 april 2014

SDS 1 – NIjland 1
13.00 : der wêze
14.30 : fuotbalje
Skelte, Ewout, Kristian, Jacob, Wytze, Jelmer, Marco,  Mark, Dirk Yde, Harm, Jaap, Elger, Ayanle, Jelte P, Dirk
Assistent skiedsrjochter: Rene Zijlstra

SDS 2 – Fries Boys 2 
11
.30: der wêze
12.30: fuotbalje
SjoerdvB, Bauke, Feite, Hendrik, Bote, Jort, SjoerdR, Tjeerd, Ralph, Jesse, Willem, Pieter en Lieuwe en Jeroen.

sc Joure 2 – SDS 3
12.30 der wêze
14.00 fuotbalje
Geert, Hendrik E, Jurjen, Klaas Bouke, Jentsje, Pieter, Andries, Remon R, Gerlof Jan, Remco, Stefan v K, Stephan K, Marco en Remon B.
Riders: Klaas B, Stefan v K, Remco B en Hendrik E.

SDS 4 – YVC 2
11.15 der wêze
12.00 fuotbalje
Bram, Jelte, Arjan, Rick, Gert Jan, Thomas, Eeltje, Wouter Jan, Gert Jan R, Stefan vdV, Ruun , Wietse V, Jan Fokko, Jorrit

SDS 5 – EBC 2
13.45 der wêze
14.30 fuotbalje
Ids, Bertus, Wichard, Harm Auke, Rudy, Tjeerd, Gert Jan, Auke, Christiaan, Robert, Jan Simon, Hans, Peter, Robert, Ype, Pieter L, Willem V, Klaas, Jappie, Jeroen, Ronny 
Flagger: Daan

Irnsum A 1- SDS A1
13.00: der wêze
14.00: balje

Jelle, Allert, Pieter, Ruurd, Teun, Pieter, Jurjen L, Bouke, Stephan K, Lourens, Martijn, Almar, PIeter, Gerwin, 

SDS A2 – Oosterlittens A1  giet net troch
goeie allegearre
komt dat sjen komt dat sjen.
moarn mooi op de tiid de wedstriid sds froulje 1 tsjin froulje fan zws snits.
dit begjint om tsien oer tsienen.
oanwezig binne; marije,marije,amarins,thessa,mette,susan,neeltje,
sieta,hester,gerryedou,jildou
ieda,sietske,geeske,manon
ús feste keeper tarina is siik ,dus rots in de branding marije hiemstra op e goal wer ik it folste vertrouwen in ha
de wedstriid wurd fluite troch friso albada,
flagger is feike jorritsma
groetnis de lieder pieter veenje