Seleksjes 19-10

Weppers freed 18-10
17 oktober 2013
Utslaggen 19-10
19 oktober 2013

SDS 3 – Tzum 1
11.19: der wêze
12.15: fuotbalje
Ayanle, Bauke, Feite, Sytse, Anne, Jan, Bote, Tjeerd, Ids, Geert, Pytrik, Pieter, Remon, Eddy,
Flagger: Jentsje Jorritsma

WPB 3 – SDS 4
13.30: der wêze (auto’s mei)
14.30: fuotbalje
Jurjen E, Klaas Bouke, Broer Jacob, Gerlof Jan, Douwe, Arjan, Gert Jan H, Doede K. Thomas, Wouter Jan, Gert Jan R, Doede S

Workum 4 – SDS 5
13.25: der wêze
14.30: fuotbalje op keunstgers

Harm, Jelte Pieter, Bertus, Harm Auke, Gert Jan H,  Christiaan, Jan Simon, Lieuwe, Hans, Peter, Robert S, Willem, Ronny en Daan.

Heeg A1 – SDS A1
09.20: der wêze
10.30: fuotbalje
Bouke, Martijn, Jelle, Ruurd, Jurjen, Wiebe, Pieter W, Pieter de V, Lourens, Pieter S, Allert, Bôte.
Riders neffens skema

Leovardia A2 – SDS A2
11.00: der wêze
12.15: fuotbalje

Marco, Ruun, Wietse, Foeke, Jort, Douwe, Remon, Stephan, Jan Fokko, Jorrit, Roan.