Seleksjes 14-12

SDS League: "DKV-Loos" pakt wykpriis!
13 december 2013
Weppers freed de 13e
13 december 2013

Kommende sneon bij de senioren en de A’s noch flink wat fjildaktiviteiten. Allinne de jonges fan SDS 5 wurde ynskeakele om de oare 4 teams kompleet te krijen of kinne winkelje.

Berlikum 1 – SDS 1 ( op keunstgers)
12.30 : der wêze
14.30 : fuotbalje
Skelte, Ewout, Kristian, Jacob, Dirk, Wytze, Tjipke, Jelmer, Mark, Marco, Dirk Yde, Harm, Sjoerd de V, Jan.
Flagger: Sjoerd van Beem

Kollum 2 – SDS 2
12.30
: der wêze
14.30: fuotbalje
Wietse, Ayanle, Bauke, Jelte P, Sytse, Anne, Bote, Jort, Tjeerd, Ralph, Jesse, Willem, Marten
Riders: Ralph, Bauke, Anne, Jeroen

SDS 3 – Woudsend 2
13.00: der wêze
14.00: fuotbalje

Ids, Geert, Hendrik E, Jurjen, Klaas Bouke, Broer Jacob, Pieter, Remon, Robert H, Robert S, Pieter Lieuwe, Remco B
Flagger: Jentsje

HJSC 2 – SDS 4
13.15: der wêze
14.30: fuotbalje
Bram, Douwe, Jelte, Jelmer, Jelle, Arjan, Rick, Gert Jan H, Doede K, Thomas, Eeltje, Doede S,

SDS A1 – GAVC A2
13.15: der wêze
14.00: spylje

Jelle, Allert, Pieter, Ruurd, Pieter, Jurjen, Stephan K, Lourens, Wiebe, Pieter, Inne, Gerwin
Flagger: Klaas Overal

Dronryp A2 – SDS A2
11.30: der wêze
12.30: spylje

Marco, Ruun, Wietse, Foeke, Jort, Douwe, Jan Fokko, Bote, Jorrit H, Wiebe, Jorrit, Yward