Evenementen in december 2022

Weppers freed 11-4
11 april 2008
Utslaggen 12 april
11 april 2008

De jeugd moat sneon aardich oan de bak, de senioren dogge it rêstich oan. Allinne SDS 4 en SDS 5 meie der op út. En SDS 2 moat tiisdei nei de 12 dan Nijlân.

Mulier 4 – SDS 4     12.45 oere   fuort 11.45
Gerlof, Erwin, Lieuwe, Rudy, Ivo, Pieter, Bas, Rinse, Gearard, Coen, Pieter, Tiemen en Jeroen.

Tsjom 3 – SDS 5     14.00 oere
fuort op ‘e fyts 12.45 Easterein , 12.55 Wommels
fuort mei de auto 13.15 oere
Jaap, Jelle, Ids, Bertus, Stoffel, Ype, Harm, Tjeerd, Sipke, Christiaan, Aant, Piet, Durk, Ype en Klaas.

15 april
Nijland 2 – SDS 2
Feite, Arjan, Mark, Redmar, Jeroen, Dennis, Marten, Gerrit, Jan Simon, Stefan, Syb, Sybren, Willem en Hjalmar.