Seleksjes 11-9

Weppers freed 10-9
9 september 2010
Ut- en ferslaggen 11-9
9 september 2010

De folgende spilers sille jim freedtejûn net yn it útgongslibben oantreffe. Sij moatte sneon balje.

SDS 1 – Broekster Boys 1
13.45 der wêze
15.00 fuotbalje
Ewout, Feiko, Erik, Feite, Jacob, Jildert, Hendrik, Tsjipke, Mark, Harm, Redmer, Andries, Jacob en Jaap.p.

Harkemase Boys 2  – SDS 2 
12.30 fuort
14.30 fuotbalje
Grietzen, Wytze, Arjen, Jort, Elger, Marten, Dennis, Jan Simon, Syb, Anne,
Willem, Geert, Sjoerd R. en Ralph.

SDS 3 – WPB 2
11.30 der wêze
12.30 fuotbalje
Sjoerd van B., Gerrit F., Doede, Christiaan P, Hendrik E, Jentsje, Pieter, Bote, Stefan, Gerlof, Remco B., Ronny en Bertus.

SDS 4 – Olde Veste 6
13.30 der wêze
14.30 fuotbalje
Harm Jan, Trienus, Jelte, Erwin, Rudy, Gerlof “Servet”, Jeroen L., Frans-Pieter, Willem V., Ids B., Christiaan(?), Jan-Bouke(?) en Thomas(?).

Oeverzwaluwen 4 – SDS 5   giet net troch

Ouwesyl 3 – SDS 6
09.00 fuort
10.30 fuotbalje
Harm-Jan, Harm-Auke, Aant, Bram, Gert-Jan, Sytse, Bauke-Jan, Johan P., Martijn, Doede S. en Bram

Tzum DA1 – SDS DA2
13:30 fuort
14:30 fuotbalje
Amarins, Antje, Baukje Wytske, Geartsje, Hotske, Janneke, Janny, Joutsen, Margriet, Sjoukje en Susan.

Wa binne der net?
– Skelte (docht mei oan oar Iepenloftspul)
– Arjan (lêst fan (ham)string)
– Jelmer (Afghanistan oan it oanfaaien)
– Henk (achillespees ferrutsen)
– Sietse K. (lêst)
– Thor (bij broer Hjalmar sjen)
– Bauke (keatse)
– Jelte Pieter (sjoch syn broer)
– Eeltsje (omhingje by de Poeisz)
– Robert S. (yn Barcelona)
– Jarco (krekt de splitpennen út de skinebonke)
– Jan (SOA)
– Sybren (studeare)
– Lieuwe (Bitgum ferkenne)
– Johan D. (flierbedekking ferkeapje)
– Pieter G. (flagget by SDS 2)
– Bas de H. (moat cd’s ferkeapje)
– Romke (trekkerride)
– Jacob-Sjirk (op ‘e trekker)
– Pieter-Lieuwe (efter Jacob Sjirk oan)
– Jeroen W. (op de lytse fan Ronny passe)
– Eddy (sparje foar kaarten Champions League Ajax)
– Ype B. (hammerje bij de soan)
– Tjeerd D. (gearkomst mei de KNKB om it keatsseizoen yn te koartsjen?)
– Anco (keatsspul fan KF opromje)
– Auke Buck(ler meitsje)
– Sipke (brân blusse bij Valencia)
– Christiaan (miskien mei SDS 4 mei)
– Klaas K. (tegelje)
– Boudewijn (kampeare op Kramershoeke)
– Lieuwe M.(wurkje oan de kondysje)
– Durk O.(genôch te dwaan)
– Jacob P. (bekomme yn dugout)
– Ype T. (sushi ite by Albert) 
– Folkert Rients (skuonpoetse)
– Klaas Dak(dekke)
– Jappie (opstellign meistje foar in folgjende wedstriid)
– Ids de B. (Skrok op de kaart sette)
– Steffen (mei de foet omheech)
– Pytrik (bliuwt in wykein yn Grins)
– Igor (wurch fan it trainen)
– Thomas (miskien mei it 4e mei)
– Jan M. (bij Steffen op besite)
– Peter Stuiver (auto’s himmelje)
– Wiepkje (sjoch Robert S.)