Seleksjes 1 maart

Weppers freed 29-2
28 februari 2008
Utslaggen 1 maart
29 februari 2008

Der binne sneon 1 maart twa seniorealvetallen yn aksje. SDS 1 en SDS 2 spylje beide thús.

SDS 1 – Trynwâldster Boys 1   14.30 oere  – der wêze 13.15 oere

Skelte, Erik, Jacob, Tsjeard, Kasper, Jildert, Hendrik, Tjipke, Arjan, Henk, Mark, Tjalling, Anne, Harm, Jaap

SDS 2 – Leeuwarder Zwaluwen 2   12.00 oere  – der wêze 10.45 oere

Geert, Feite, Jeroen, Marten, Gerrit, Jan Simon, Stefan, Syb, Sjoerd, Willem, Remco, Wichard, Hjalmar, Wouter

De rest fan de senioren hawwe frij, sij kinne mei in gerêst hert:

  • herstelle fan in blessure
  • op wintersport
  • op boevejacht
  • aaisykje
  • bij it earste sjen
  • wurkje
  • mei de frou nei de stêd
  • bij it twadde sjen
  • in goed boek lêze
  • hús ynrjochtsje