Seleksjes 1-10

Weppers freed 30-9
30 september 2011
Ut- en ferslaggen 1-10
30 september 2011

In moai grien fjild, 24 graden en hast gjin wyn. Ideaal fuotbalwaar dus.
It hat efkes duorre mar wij hawwe de seleksjes dan dochs noch foar de wedstriid krigen.

VEV 67   1 – SDS 1   
12.00:  fuort
14.30: fuotbalje
Jaap, Skelte, Jacob-Klaas, Feiko, Erik, Christiaan, Jildert, Tjipke, Johan, Arjen P., Durk-Yde, Harm, Jacob van Wieren, Wytze en Elgar

Oeverzwaluwen 2  – SDS 2
12.45: fuort
14.30: fuotbalje
Marten, Jan-Simon, Syb, Sietse, Gerrit, Bauke, Arjen Los, Ayanle, Ewout, Robert, Dirk, Anne en Jelte-Pieter

Roodgeel 2 – SDS 3 
13.00: fuort
14.30: fuotbalje
Willem, Geert Dijkstra, Hendrik Engbringhof, Jentsje, Pieter Kamstra, Stefan v. Krimpen, Sjoerd Rispens, Jan Stenekes, Bote, Ralph, Thor, Ids, Eddy en Gerlof V.

Olde Veste ’54  6  SDS 4
13.00: fuort
14.45: fuotbalje
Andries, Bram, Erwin, Jan Bauke, Steffen, Arjan, Sytse, Pytrick, Gerlof-Jan, Thomas, Jan, Eeltje, Wouter-Jan, Martijn, Doeke K. en Jelmer

SDS 5 – SSS ’68  2
12.22: der wêze
13.00: fuotbalje

Harm-Auke, Jappie, Peter, Gert-Jan Hiemstra, Wichard, Bertus, Ids, Tjeerd, Ype, Christiaan, Ronny, Hans, Lieuwe Meyer, Pieter Groeneveld, Lieuwe v/d Brug, Rudy, Willem en Frans Pieter
(graach it hier wat yn de skieding en net foar de eagen want jim komme op de foto)