SDS1-wedstrydbylden

SDS1 supporters
16 mei 2005
Felisitaasjes!
17 mei 2005

De kommende dagen sille wy noch in oantal fotos reportaazjes meitsje fan de histoarykse sneon. Sa begjinne wy mei wedstrydbylden, komme wy woansdei  mei bylden fan de huldiging en hawwe wy foar tongersdei de emoasjes fan Anne Brouwer as opsje..  Mooglik dat wy it freed ôfslute mei wat restjes. Fierders hawwe wy fansels ek ús gewoane nijs, want it fuotbaljen barst dizze wike yn alle hevichheid los, want der wurdt dizze wike alle jûnen fuotballe yn Easterein. Dus seker de muoite wurdich om efkes te sjen. Ek sille wy mear nijs jaan oer hoe it no sit mei SDS yn ‘e beker.