SDS1 supporters

Wepperkes -snein-
15 mei 2005
SDS1-wedstrydbylden
16 mei 2005

Supporters, ûnmisber foar in klup.

Anne Ypma dy kinne wy allegear. Dy is altyd oanwêzich. Sneon hie hy syn twa broers Durk en Fedde meinommen. Mar wa is no Durk?

Phillipus lêst foar en de oaren harkje ademleas

Wat stie der ek al wer op dy boerden?

ek Tsjibbe Velzen woe dit net misse

Gelf Eringa: fansels mei syn piip en dizze kear ek mei de radio om op de hichte te bliuwen fan oar (kuorbal) nijs. Syn twadde leafde (de kuorkeballers fan Spannum) waarden sneon ek kampioen.

Geert Couperus mei soan koe syn gelok net op


Lolke seit: petsje ôf foar dizze ploech.


In ferslachjouwer fan de krante, de sponstor, in âld-doelman fan it earste, de sponsor, in bestjoerslid dy’t ek graach skoort, de trainer fan folgend jier en in âld bestjoerslid
.


Gert Jan syn grutste fan fûn it mar in sliepferwekkende fertoaning.


drokte yn de kantine


Der koene net folle mear by yn de kantine, de kezinen fleagen der hast út.