Felisitaasjes!

SDS1-wedstrydbylden
16 mei 2005
SDS1 huldiging
17 mei 2005

Fan ferskeidene kanten waard SDS 1 felisteare mei hun behelle kampioenskip. Hjir de lokwinsken dy ’t wy fia de mail krigen:

-Wat een geweldig succes voor mijn club.
Ik kom dan wel niet vaak bij de wedstrijden , maar volgen doe ik SDS nog altijd.
Gefeliciteerd en maak er een mooi feest van.
Lieuwe Hoitinga: erelid

Spelers en begeleiders 1e elftal,
Gefeliciteerd met het kampioenschap in de 2e klas en veel succes volgend jaar in de 1e klas.

Spelers en begeleiding vv Waterpoort Boys.

De z.m.v.v. Zeerobben feliciteert SDS met het behaalde kampioenschap.
Succes in de 1e klasse!!

-Acht bestjoer en fansels de seleksje, trener en leider fan it earste 11 tal fan SDS út Easterein.
Tige lokwinske mei it kampioenskip.
Oan’t sjen.
groetnis fan
HTSmedes te G
en Wichard Deinum: ik sil dyn posityfe en rjochtfeardiche oanwêzichheid yn it fjild misse – it giet dy goed

-Namens Hardegarijp van harte gefeliciteerd met het kampioenschap! Veel succes in de 1e klasse!!
Groeten,
Jan Dijkstra