SDS WK-League: stân sneintejûn 11 oere

SDS WK-League: stân sneontejûn 11 oere
3 december 2022
Weppers moandei 5-12-2022
5 december 2022

Elke goeie kwartfinalist levert 50 punten op.

Frankryk en Engelân gean troch nei jÛn.

Dat hie net elkenien sa betocht.

Gjin Frankryk: Rudmer & Jesse & Rinse, Hendrik de Jong, Anne, Tsjalling, Willem en Wessel

Wol Frankryk : de rest

Gjin Ingelân: Frank, Hendrik & Tim & Fenna, Jan Friso, Jimme Pesto jr

Wol Ingelân: de rest

Konklúzjes:

 1. Tjitse makket noch gjin flater.
 2. Oan plak 11 ta (625 punten, kin elkenien yn ien kear nei plak 1 ta (675 punten)
 3. De gewoane SDS league winne is hiel wat oars as oan de WK league meidwaan  (Jan Friso)
 4. In team fan trije hoecht net in foardiel te wêzen ( Hendrik, Tim en Fenna)
 5. In Eeltsje docht it better as in Eeltje
 6. De wepmasters steane kreas yn it midden, fier fan de prizen ôf
 7. De iene Sjoerd is opmerklik better as de oare Sjoerd
 8. Tydlik de reade lantearne drage, seit neat oer it ferfolch (Broer no op plak 8)
 9. Trainerspapieren garandearret gjin hege posysje (Okke)
 10. Jurjen stiet er better foar as Auke
 11. Tom stiet er better foar as Willem en Pieter
 12. Bote wint it noch fan Seriëtte
 13. Jaap is ietsje better as Brend
 14. Gert-Jan hat er mear ferstân fan as Tsjalling
 15. Lisa en Tineke kinne Marc en Robert noch maklik ynhelje
 16. Jan Mulder is de heechts notearde Waaksenser

De tuskenstân

Stân Wa? Wenplak Stân op snein
23.00 oere
1 Tjitse Postma Wommels 675
2 Gert-Jan Hiemstra Easterein 670
3 Skelte Anema Mantgum 670
4 Jilles Reitsma Wommels 665
5 Sybren Beert de Jong Wommels 665
6 Sjoerd de Boer Wommels 650
7 Eeltsje Bootsma Wommels 635
8 Broer Greidanus Wommels 630
9 Gerwin Sijbesma Wommels 630
10 Tom Wijnia Wommels 630
11 Dirk Stegenga Easterein 625
12 Habtamu de Hoop Wommels 620
13 Klaas Bouke Faber Wommels 620
14 Bote Strikwerda Wommels 615
15 Marc en Robert Hoekstra Easterein 615
16 Grietzen Broersma Ljouwert 610
17 Rick Hendriks Easterein 610
18 Lourens van der Pol Easterein 605
19 Frans-Pyter Terpstra Wommels 600
20 Jelte-Pieter Dijkstra Wommels 600
21 Johan Delfsma Wommels 600
22 Pieter Kamstra Easterein 600
23 Simon van der Vaart Spannum 600
24 Hendrik ‘Lewantoski’ Eringa Spannum 595
25 Jaap Toering Wommels 595
26 Aant Hofstra Wommels 585
27 Willem Wijnia Wommels 585
28 Anne Stenekes Wommels 580
29 Douwe-Jan Vellinga Wommels 580
30 Jelmer Posthumus Wommels 580
31 Lisa en Tineke Hoekstra Easterein 580
32 Wiebe Heeres Wommels 580
33 Eeltje Postma Wommels 575
34 Jimmy Pesto jr. Wommels 575
35 Jurjen Eringa Rien 575
36 Rudmer Jesse en Rinse Joustra Wommels 575
37 Brend Toering Wommels 570
38 Jan Mulder Waaksens 565
39 Kris Gaastra Ljouwert 565
40 Pieter Sijtsma Wommels 565
41 Okke van der Kamp Oudega 560
42 Pieter Wijnia Wommels 560
43 Lolke Hofstra Wommels 555
44 Bas van der Weij Easterein 550
45 Seriëtte Strikwerda Spannum 550
46 Sjoerd van Beem Wommels 550
47 Wessel Wijnja Hidaard 550
48 Jacob-Klaas Haitsma Wommels 545
49 Tsjalling Sikma Dronryp 540
50 Auke Eringa Wommels 530
51 Annejan Hallema Wommels 525
52 Frank Bervoets Wommels 525
53 Hendrik de Jong Wommels 525
54 Hendrik, Tim en Fenna Sweering Easterein 495
55 Jan Friso Bruinsma Wommels 490