SDS Vr.1

Kompetysje:
Ien kear yn de 2 wiken op freedtejûn 7 tsjin 7 op in heal fjild.
Freed 23 septimber meie sy los op sportpark Schatzenburg yn Menaam.
Freed 18 novimber spylje sy thús yn Easterein.
Poule:
Dronryp/Foarút Vr.1
Tzummarum Vr.1
Oosterlittens Vr.3
SDS Vr.1
Wykels-Hallum Vr.1