SDS VR.2

SDS MC1
24 januari 2015
SDS VR.1
24 januari 2015

SDS-VR2 2015-2016


Hjir komt skylk de alvetal foto.


Seleksje VR 2
Ieda de Boer
Carmen Venema
Alissa Veenje
Gerbrig Reitsma
Jildou Siesling
Riemkje Wiersma
Evelien Hiemstra
Else Evers
Karlijn Bouwhuis
Marloes van Tuinen
Rajsa Frenken

Trainers:
Moandei: ???
Woansdeis: Paul Walstra

Oansprekpunt: Gerbrig Reitsma

Leiders


Trainingstiden:
Moandeis: ……
Woansdeis: fan 19.00-20.00.

Kompetysje-yndieling 2015-2016
1 Arum VR1
2 fc Harlingen VR2
3 Grootegast Fc VR2
4 Nieuweschoot VR1
5 ONB VR2
6 SC Berlikum VR2
7 SC Bolsward VR2
8 SDS VR2
9 Tzummarum VR1
10 Workum VR1
11 Woudsend VR1

Kompetysje-programma
Noch net bekend