SDS VR.2

SDS Vr.2

Kompetysje:
Ien kear yn de 2 wiken op freedtejûn 7 tsjin 7 op in heal fjild.
Freed 24 septimber spylje sy thús yn Easterein.
Poule:
Dronryp/Foarút Vr.1
GAVC Vr.2
Oosterlittens Vr.2
SDS Vr.2

Trainer
Liedster

Ilse Tuinenga

Nieke Wateler

Sietske Okkema

Elma Breeuwsma

Anne-Berber Zeinstra

Lusanne Klaver

Marrit Zeinstra

Anne Monfils

Anna-Brecht Bruinsma